Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Horne Lands Folkemindesamling

7. september 2018

 

Horne Lands Folkemindesamlings dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Horne Lands Folkemindesamling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

        Kontaktperson : Hanne Dahl

        Adresse        : Stenshøjvej 4, 5600 Faaborg

        Telefonnr.     : 21471542

        Mail            :

        Website        : www.hornelandsfolkemindesamling.dk

 Behandling af personoplysninger:

 Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:

                  Almindelige personoplysninger:

                  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse,                                      indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse         i

 2.Oplysninger om frivillige:

                 Almindelige personoplysninger:

                 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse,                                     indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

 Her indsamler vi oplysninger fra:

              Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

 Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
 • At administrere din relation til foreningen

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

 I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

Samtykke:

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Medlemmer:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som frivillig:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit medlemskab er ophørt

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit frivillige arbejde er ophørt

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne –  Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.