Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdes i vore lokaler onsdag den 20. marts kl.19.30

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisorer
  • Valg af revisorsuppleant
  • Indkomne forslag (forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest den 12/3)
  •  Eventuelt
Horne sogneråd

Generalforsamlingen er nu afviklet i god ro og orden.

Marie Hintz valgte at trække sig fra bestyrelsen efter mangeårigt virke. I den anledning blev hun udnævnt til æresmedlem samt fik en dybfølt tak for hendes store indsats med tekstiler.

Resten af bestyrelsen er den samme som før – navnene kan ses under punktet: Bestyrelse.

Vedr. revisorer: Karl Aage Madsen trak sig som revisor, hvorefter revisorerne består af Anne Marie M. Rasmussen og Tove Wikkelsø.